Pestprotocol Kanjertraining

Om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest werken wij op obs t Startblok met de kanjertraining. In het kort leggen we hier uit wat het inhoudt en wat wij doen op school en in de klassen.

Wanneer is er sprake van plagen of pesten?

Het is belangrijk om het verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf. Plagen gebeurt in het zicht van de leerkracht. Pesten gebeurt achter de rug van de leerkracht of ouder(s), achter de rug van degene die kan ingrijpen!

Definitie pesten: Een kind wordt gepest, wanneer het herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander (fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haarzijn gericht, waarbij de macht ongelijk verdeeld is.

Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste kinderen bereid hiermee te stoppen, zeker wanneer er een veilige sfeer van vertrouwen en respect is. Om pesten goed aan te kunnen pakken moet er worden samengewerkt tussen leerkracht en ouders. En kinderen moet geleerd worden om aan te geven dat ze gepest worden of merken dat er in hun omgeving wordt gepest.

De kanjerafspraken

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Bij de kanjertraining horen ook petten die staan voor het gedrag wat de kinderen vertonen. Het is de bedoeling dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en dat ze voor bepaald gedrag kunnen kiezen.

 • Witte pet/Tijger
 • De tijger is de kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen.
 • Rode pet/Aap
 • Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de pestvogel.
 • Gele pet/Konijn
 • Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen. Loopt liever snel (bang) weg.
 • Zwarte pet/Pestvogel
 • Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan andere kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij/zij pest andere kinderen.

Middels spel en lessen leren we met ons eigen gedrag en van die ander om te gaan.

Wij willen bereiken met kanjertraining dat alle kinderen zich gaan gedragen als een witte pet. Elk met hun eigen karakter. De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen de kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de leerling ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/het gezag” en de ouders thuis.

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet en borgt gemaakte afspraken.

Hierbij kiest de school er niet voor om kinderen te beoordelen als “kwaad of goed”. Ieder mens maakt weleens fouten. De weg van de mens, en die van kinderen in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die opvoedingsplicht evenals leerkrachten.

Veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Je hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je!

Wat mag u verwachten van de leerkrachten op school?

 • Voorbeeldgedrag.
 • De leerkrachten van de school zullen respectvol omgaan met uw kind en met u als ouder.
 • Dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij geven het goede voorbeeld.
 • Wanneer zich een probleem voordoet zal de leerkracht oplossingsgericht aan de slag gaan.
 • Correcte reactie van de leerkracht op excuus van kinderen voor hun wangedrag.
 • Correct antwoord van de leerkracht op misdragingen van ouders.
 • Beste ouders, u spreekt met respect over elkaars kinderen en opvoeding. U spreekt met respect over de leerkrachten die werkzaam zijn op deze school.

Wat wordt van u als ouder verwacht?

 • Wij verwachten dat u andere ouders en kinderen respectvol benaderd.
 • U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind.
 • Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan overlegt u met de school.
 • Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een oplossing wordt gezocht en kwaadsprekerij.
 • U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op interne of via WhatsApp.

Grens stellend:

De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is niet erg. Het zijn leermomenten! “Hoe herstel je de schade? Hoe ga je het de volgende keer doen?”

Wil u meer lezen over de kanjertraining? Er zijn boeken voor ouders op school die u kunt lenen!