Klachtenregeling

Voor het geval zich, van welke aard dan ook, een probleem voordoet, kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende persoon. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel of directie afgehandeld kunnen worden. Desgewenst kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de school.

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met leden van de klachtencommissie van het bestuur van Stichting PRIMO.​​